Tuần 12. Có chí thì nên

4. Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc