Tuần 12. Có chí thì nên

7. LT&C: Tính từ (tiếp theo)