Tuần 13. Có chí thì nên

2. Chính tả: Người tìm đường lên các vì sao

}