Tuần 13. Có chí thì nên

3. LT&C: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực