Tuần 13. Có chí thì nên

4. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia