Tuần 14. Tiếng sáo diều

4. Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)