Tuần 14. Tiếng sáo diều

5. Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)