Tuần 14. Tiếng sáo diều

5. TLV: Thế nào là miêu tả?