Tuần 14. Tiếng sáo diều

6. LT&C: Dùng câu hỏi vào mục đích khác