Tuần 14. Tiếng sáo diều

8. TLV: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật