Tuần 14. Tiếng sáo diều

7. TLV: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật