Tuần 15. Tiếng sáo diều

4. LT&C: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi.