Tuần 16. Tiếng sáo diều

2. Chính tả: Nghe-viết: Kéo co