Tuần 16. Tiếng sáo diều

6. LT&C: Câu kể

{%:Bài tập}