Tuần 16. Tiếng sáo diều

8. TLV: Luyện tập miêu tả đồ vật