Tuần 17. Tiếng sáo diều

2. Chính tả: Mùa đông trên rẻo cao