Tuần 17. Tiếng sáo diều

3. LT&C: Câu kể Ai làm gì?