Tuần 17. Tiếng sáo diều

4. Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ

}