Tuần 17. Tiếng sáo diều

7. LT&C: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?