Tuần 19. Người ta là hoa đất

3. LT&C: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?