Tuần 19. Người ta là hoa đất

4. Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần