Tuần 19. Người ta là hoa đất

6. LT&C: Mở rộng vốn từ: Tài năng