Tuần 19. Người ta là hoa đất

5. Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người