Tuần 20. Người ta là hoa đất

3. Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc