Tuần 20. Người ta là hoa đất

5. LT&C: Mở rộng vốn từ sức khỏe