Tuần 21. Người ta là hoa đất

3. LT&C: Câu kể Ai thế nào?