Tuần 21. Người ta là hoa đất

4. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia