Tuần 21. Người ta là hoa đất

5. Tập đọc: Bè xuôi sông La