Tuần 21. Người ta là hoa đất

6. LT&C: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?