Tuần 21. Người ta là hoa đất

7. TLV: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối