Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

3. LT&C: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?