Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

4. Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc