Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

6. LT&C: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

%:Bài giảng}

{%}