Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

1. Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn