Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

3. LT&C: Câu kể Ai là gì?