Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

5. Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá