Tuần 25. Những người quả cảm

3. LT&C: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?