Tuần 25. Những người quả cảm

5. Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính