Tuần 25. Những người quả cảm

6. Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính