Tuần 25. Những người quả cảm

5. LT&C: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm