Tuần 26. Những người quả cảm

2. Chính tả: Thắng biển