Tuần 26. Những người quả cảm

3. Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc