Tuần 26. Những người quả cảm

4. Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy