Tuần 27. Những người quả cảm

1. Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!