Tuần 29. Khám phá thế giới

1. Tập đọc: Đường đi Sa Pa