Tuần 29. Khám phá thế giới

2. Chính tả: Ai nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4...?