Tuần 29. Khám phá thế giới

4. Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng