Tuần 29. Khám phá thế giới

5. Tập đọc: Trăng ơi ... từ đâu đến?