Tuần 29. Khám phá thế giới

6. LT&C: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị