Tuần 29. Khám phá thế giới

7. TLV: Cấu tạo bài văn miêu tả con vật