Tuần 30. Khám phá thế giới

1. Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất