Tuần 30. Khám phá thế giới

3. Tập đọc: Dòng sông mặc áo