Tuần 30. Khám phá thế giới

7. TLV: Điền vào giấy tờ in sẵn