Tuần 30. Khám phá thế giới

5. TLV: Điền vào giấy tờ in sẵn